Πρόγραμμα Εξετάσεων Α’ Εξαμήνου Β’ Κύκλου Σπουδών (Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων Καθηγητής
Δευτέρα 04/09/2017 16:30 – 18:30 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Β. Λιάγκου
Τετάρτη 06/08/2017 17:00 – 20:00 ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Ε. Στεργίου –

Δ. Βασιλειάδης

Δευτέρα 11/09/2017 15:30 – 17:30 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(Θεωρία)
Γρ. Δουμένης –

Φ. Βαρτζιώτης

Παρασκευή 15/09/2017 16:30 – 18:30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θεωρία) Δ. Λιαροκάπης
Τρίτη 19/09/2017 15:00 – 19:00 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(Εργαστήριο)
Φ. Βαρτζιώτης
Τρίτη 19/09/2017 16:00 – 20:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Εργαστήριο) Δ. Λιαροκάπης

Παρασκευή 4/8/2017

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Χρυσόστομος Στύλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Please follow and like us:

ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Από 4 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2017 οι αιτήσεις για τον Γ΄ Κύκλο Σπουδών

(Η κατωτέρω προ-ανακοίνωση πραγματοποιείται για την έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων προκειμένου να προετοιμαστεί ο φάκελος υποψηφιότητας.
Η κύρια ανακοίνωση και το έντυπο της αίτησης θα αναρτηθούν εγκαίρως.)

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου ενημερώνει ότι αναμένεται η προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων».Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από 4 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2017, η επιλογή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει τον Νοέμβριο και η έναρξη του Α΄ εξαμήνου του Γ΄ Κύκλου Σπουδών θα είναι τον Ιανουάριο του 2018.

Τα δικαιολογητικά που θα κληθούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση συμμετοχής
  (θα αναρτηθεί εγκαίρως το σχετικό έγγραφο)
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής)
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
 4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης σχετικού αποδεικτικού, είναι δυνατή η συμμετοχή σε εξέταση αξιολόγησης γνώσης της αγγλικής γλώσσας που θα διεξαχθεί στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. πριν την έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό έως και την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.
 5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από τον επαγγελματικό  τους χώρο.
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  • Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα
  • Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, και
  • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί εφόσον τεκμηριώνουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμο των ελληνικών ΑΕΙ.

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθεί κάθε πρόσθετο στοιχείο που ο υποψήφιος θα καταθέσει και θεωρεί ότι ενισχύει την υποψηφιότητα  του  (όπως  τυχόν  υπάρχουσα  ερευνητική  δραστηριότητα,  ερευνητικό  έργο,  δημοσιεύσεις  σε επιστημονικά  περιοδικά,  συμμετοχή  σε  συνέδρια,  η  κατοχή  άλλου  πτυχίου  ή  άλλου  μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών  καθώς και η επαγγελματική πορεία του υποψηφίου).

Όλα τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψή της. Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δε θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 2 και 3 καθώς αυτά θα αναζητηθούν από το αρχείο του Τμήματος.

Please follow and like us:

Οδηγίες κατάθεσης πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες

Η κατάθεση της πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας στη Βιβλιοθήκη γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.

Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

Download the PDF file .

Please follow and like us:

Πρόγραμμα Εξετάσεων Α’ Εξαμήνου Β’ Κύκλου Σπουδών (Εξεταστική Ιουνίου 2017) (ΝΕΟ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων Καθηγητής
Τετάρτη

21/06/2017

17:00 – 20:00 ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Ε. Στεργίου –

Δ. Βασιλειάδης

Παρασκευή 23/06/2017 15:00 – 17:00 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Β. Λιάγκου
Δευτέρα

26/06/2017

17:00 – 20:00 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γρ. Δουμένης –

Φ. Βαρτζιώτης

Παρασκευή 30/06/2017 17:00 – 19:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θεωρία) Δ. Λιαροκάπης
Δευτέρα 03/07/2017 16:00 – 19:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Εργαστήριο) Δ. Λιαροκάπης
Πέμπτη 06/07/2017 10:00 – 17:00 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Εργαστήριο) Γρ. Δουμένης –

Φ. Βαρτζιώτης

Please follow and like us:

24 & 25 Μαΐου 2017: Σεμιναριακές διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιούνται σεμιναριακές διαλέξεις πάνω σε ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τεχνολογίες, πρωτόκολλα επικοινωνίας και αλγορίθμους για την ενίσχυση της ασφάλειας σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα.

Οι διαλέξεις είναι ανοικτές για τα μέλη ΕΠ/Πανεπιστημιακούς υποτρόφους και τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου.

Οι σεμιναριακές διαλέξεις ολοκληρώνονται την τρέχουσα εβδομάδα ως εξής:

Tην Τετάρτη 24/5/2017 και ώρα 15.00 στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου και θα παρουσιαστούν τα παρακάτω ερευνητικά αποτελέσματα σε αλγορίθμους και εργαλεία κρυπτογράφησης.

 • Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σμπόνια Ιωάννα θα παρουσιάσει τα πρωτόκολλα πιστοποίησης χρηστών, με βάση την ερευνητική εργασία: “Dynamic Distributed Key Infrastructures and Dynamic Identity Verification and Authentication(DIVA) — (DIVA) and Turning Biometrics into a One-Time-Pad FIC Hot Topics One-by-One” του André Jacques Brisson
 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Νάσης Βασίλειος θα παρουσιάσει έναν κατανεμημένο αλγόριθμο συμμετρικής κρυπτογράφησης με βάση την ερευνητική εργασία: A Review On Securing Distributed Systems Using Symmetric Key Cryptography” των Ramesh Babu, George Abraham και Kiransinh Borasia
 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Μπούσης Παναγιώτης θα παρουσιάσει έναν αλγόριθμο που βασίζεται στην χρήση ελλειπτικών καμπυλών που μπορεί να εφαρμοστεί στην cloud τεχνολογία με βάση την ερευνητική εργασία: “Data Security in Cloud Architecture Based on Diffie Hellman and Elliptical Curve Cryptography” των Neha Tirthani και Ganesan
 • Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Γακηλάζου Βασιλική* θα παρουσιάσει τα μηχανισμούς ασφάλειας για IoT δίκτυα, με βάση την ερευνητική εργασία: “Enforcing Security Mechanisms in the IP-Based Internet of Things: An Algorithmic Overview” των Simone Cirani , Gianluigi Ferrari και Luca Veltri
 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Τσαραδήμας Ιωάννης θα παρουσιάσει επιθέσεις σε συμμετρικούς αλγορίθμους κρυπτογράφησης με βάση την ερευνητική εργασία: “Enhancement the Security of AES Against Modern Attacks by Using Variable Key Block Cipher” των Shabaan Sahmoud, Wisam Elmasry και Shadi Abdulfa
 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Μαστραπάς Ελευθέριος θα παρουσιάσει συστήματα Κρυπτογραφησης Ελλειπτικών Καμπυλών σε Κβαντικά Κρυπτοσυστήματα
 • Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αμπελογιάννη Βασιλική θα παρουσιάσει επιθέσεις και μηχανισμούς ασφάλειας που βασίζονται στη χρήση ελλειπτικών καμπυλών.

* Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Γακηλάζου Βασιλικής είχε αρχικώς προγραμματιστεί για την Τετάρτη 10/5/2017, αλλά μετατέθηκε για την τρέχουσα εβδομάδα. Στη θέση της, στις 10/5/2017, πραγματοποίησε παρουσίαση ο μεταπτυχιακός φοιτητής Τσακάι Οντισέι σχετικά με επιθέσεις σε συναρτήσεις κατακερματισμού με βάση την ερευνητική εργασία: “Attacks on and Advances in Secure Hash Algorithms” του Neha Kishore.

 

Tην Πέμπτη 25/5/2017 και ώρα 17.00 στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου και θα παρουσιαστούν τα παρακάτω ερευνητικά αποτελέσματα σε αλγορίθμους και εργαλεία κρυπτογράφησης:

 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Καρανίκας Μιχαήλ θα παρουσιάσει μηχανισμούς ασφάλειας για τη διαχείριση αρχείων με βάση την ερευνητική εργασία: “Cryptographic Security for a High-Performance Distributed File System” των Roman Pletka και Christian Cachin
 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Πολύζος Γρηγόριος θα παρουσιάσει επιθέσεις σε αλγορίθμους κρυπτογράφησης με βάση την ερευνητική εργασία: “Design, Analysis, and Implementation of ARPKI: an Attack-Resilient Public-Key Infrastructure” των David Basin, Cas Cremers, Tiffany Hyun-Jin Kim, Adrian Perrig, Ralf Sasse και Pawel Szalachowski.
Please follow and like us:

Αναβολή Σεμιναριακών διαλέξεων Τετάρτης 10/5/2017

Λόγω έκτακτης απουσίας της διδάσκουσας, κας Βασιλικής Λιάγκου, οι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 10/5/2017 σεμιναριακές διαλέξεις αναβάλλονται και θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17/5/2017 και ώρα 16.30 στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου.

Please follow and like us:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα της Τετάρτης 10/05 δεν θα πραγματοποιηθεί
λόγω έκτακτης απουσίας της διδάσκουσας.

Η αναπλήρωση θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα
Βασιλική Λιάγκου

Please follow and like us:

Σεμιναριακές διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πραγματοποιούνται σεμιναριακές διαλέξεις πάνω σε ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τεχνολογίες, πρωτόκολλα επικοινωνίας και αλγορίθμους για την ενίσχυση της ασφάλειας σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα. Οι διαλέξεις θα είναι ανοικτές για τα μέλη ΕΠ/Πανεπιστημιακούς υποτρόφους και τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου.

Οι δύο πρώτες σεμιναριακές διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10/5/2017 και ώρα 16.30 στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου και θα παρουσιαστούν τα παρακάτω ερευνητικά αποτελέσματα για την ενίσχυση της ασφάλειας σε Internet of Τhinks (ΙοΤ) δίκτυα:

 • Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Γακηλάζου Βασιλική θα παρουσιάσει τα πρωτόκολλα επικοινωνιών και τους κρυπταλγορίθμους που μπορούν να εφαρμοστούν σε IoT δίκτυα για την ενίσχυση της ασφάλειάς τους, με βάση την ερευνητική εργασία: “Enforcing Security Mechanisms in the IP-Based Internet of Things: An Algorithmic Overview”, των Simone Cirani , Gianluigi Ferrari και Luca Veltri
 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Μασκλαβάνος Ιωάννης θα παρουσιάσει μια υλοποίηση κρυπταλγορίθμου που βασίζεται στις ελλειπτικές καμπύλες που μπορεί να εφαρμοστεί σε συσκευές δικτύου IoT με βάση την ερευνητική εργασία: Optimized ECC Implementation for Secure Communication between Heterogeneous IoT Devices” των Leandro Marin, Marcin Piotr Pawlowski και Antonio Jara.

Για τις επόμενες σεμιναριακές διαλέξεις, θα αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις.

Please follow and like us:

Ερευνητική διάλεξη «Αυτόνομα οχήματα και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT): Επιστημονικές και κοινωνικές προκλήσεις» στις 26 Απριλίου

Την Τετάρτη 26/4/2017 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί η ερευνητική διάλεξη με τίτλο «Αυτόνομα οχήματα και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT): Επιστημονικές και κοινωνικές προκλήσεις».Το διαδίκτυο των πραγμάτων αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του διαδικτύου και αντανακλά τη δυνατότητα των συσκευών να ανταλλάσσουν πληροφορίες (όχι απλά δεδομένα), και να συνεργάζονται αυθόρμητα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αντίστοιχα, τα αυτόνομα οχήματα είναι οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν φορτία ή/και ανθρώπους με ασφάλεια και χωρίς ανθρώπινη επιτήρηση. Οι τεχνολογίες που υλοποιούν το IoT και την αυτόνομη οδήγηση αναπτύσσονται παράλληλα και ωριμάζουν συνεργατικά, αποτελώντας πυλώνες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Η ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών αντιμετωπίζει ακόμη επιστημονικές προκλήσεις, ενώ η υλοποίηση αντίστοιχων εφαρμογών (σε συνδυασμό με τον μετασχηματισμό του παγκόσμιου ιστού και των κοινωνικών δικτύων), θα επιφέρει σημαντικές κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές.

Στο πλαίσιο της διάλεξης θα συζητηθούν τρέχουσες προκλήσεις και θα παρουσιαστούν ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του εργαστηρίου Αυτόνομων Συστημάτων, στους τομείς της αυτοματοποίησης κτηριακών εγκαταστάσεων, της ενεργειακής αυτονομίας ενσωματωμένων συστημάτων και των εφαρμογών drones.

Εισηγητής: Γρηγόρης Δουμένης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Δρ. ΗΜ ΕΜΠ

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού στο κτήριο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας.

Please follow and like us: