Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
|
Last Update: 22/11/2017
Ελληνικα  English 

ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Από 4 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2017 οι αιτήσεις για τον Γ΄ Κύκλο Σπουδών

(Η κατωτέρω προ-ανακοίνωση πραγματοποιείται για την έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων προκειμένου να προετοιμαστεί ο φάκελος υποψηφιότητας.
Η κύρια ανακοίνωση και το έντυπο της αίτησης θα αναρτηθούν εγκαίρως.)

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου ενημερώνει ότι αναμένεται η προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων».Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από 4 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2017, η επιλογή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει τον Νοέμβριο και η έναρξη του Α΄ εξαμήνου του Γ΄ Κύκλου Σπουδών θα είναι τον Ιανουάριο του 2018.

Τα δικαιολογητικά που θα κληθούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση συμμετοχής
  (θα αναρτηθεί εγκαίρως το σχετικό έγγραφο)
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής)
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
 4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης σχετικού αποδεικτικού, είναι δυνατή η συμμετοχή σε εξέταση αξιολόγησης γνώσης της αγγλικής γλώσσας που θα διεξαχθεί στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. πριν την έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό έως και την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.
 5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από τον επαγγελματικό  τους χώρο.
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  • Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα
  • Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, και
  • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί εφόσον τεκμηριώνουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμο των ελληνικών ΑΕΙ.

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθεί κάθε πρόσθετο στοιχείο που ο υποψήφιος θα καταθέσει και θεωρεί ότι ενισχύει την υποψηφιότητα  του  (όπως  τυχόν  υπάρχουσα  ερευνητική  δραστηριότητα,  ερευνητικό  έργο,  δημοσιεύσεις  σε επιστημονικά  περιοδικά,  συμμετοχή  σε  συνέδρια,  η  κατοχή  άλλου  πτυχίου  ή  άλλου  μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών  καθώς και η επαγγελματική πορεία του υποψηφίου).

Όλα τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψή της. Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δε θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 2 και 3 καθώς αυτά θα αναζητηθούν από το αρχείο του Τμήματος.

Please follow and like us:

Enjoy this page? Please spread the word

 • Facebook
  Facebook
 • LinkedIn