Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
|
Last Update: 22/11/2017
Ελληνικα  English 

Έως 25 Ιανουαρίου 2017 η εισαγωγή φοιτητών του Τμήματος στο ΠΜΣ

Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους τον Ιανουάριο 2017 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή στο ΠΜΣ έως τις 25 Ιανουαρίου 2017.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
 2. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης σχετικού αποδεικτικού, είναι δυνατή η συμμετοχή σε εξέταση αξιολόγησης γνώσης της αγγλικής γλώσσας που θα διεξαχθεί στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. πριν την έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό έως και την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.
 3. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από τον επαγγελματικό  τους χώρο.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  • Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα
  • Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, και
  • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθεί κάθε πρόσθετο στοιχείο που ο υποψήφιος θα καταθέσει και θεωρεί ότι ενισχύει την υποψηφιότητα  του  (όπως  τυχόν  υπάρχουσα  ερευνητική  δραστηριότητα,  ερευνητικό  έργο,  δημοσιεύσεις  σε επιστημονικά  περιοδικά,  συμμετοχή  σε  συνέδρια,  η  κατοχή  άλλου  πτυχίου  ή  άλλου  μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών  καθώς και η επαγγελματική πορεία του υποψηφίου).

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στα Δίδακτρα,

 • κάθε απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου έχει έκπτωση 25% στα δίδακτρα,
 • κάθε απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με γενικό βαθμό μεγαλύτερο από επτά (7) στην ακαδημαϊκή του επίδοση έχει έκπτωση 50% στα δίδακτρα, και
 • κάθε φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών έχει έκπτωση 5% επί εφάπαξ καταβολής στα δίδακτρα.
Please follow and like us:

Enjoy this page? Please spread the word

 • Facebook
  Facebook
 • LinkedIn