Το ΠΜΣ

«Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων»

Γενική περιγραφή του προγράμματος

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 3685/2008, οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων», με τις κάτωθι κατευθύνσεις: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικών Δικτύων.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό μέρος της.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Μηχανική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και των Δικτύων ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων καθώς και η ανάπτυξη της συστηματικής, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα Η/Υ και Δικτύων. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Φυσικής και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. συναφών κλάδων σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 5 του Ν.2916/01 η οποία προσετέθη στο άρθρο 25 του Ν. 1404/87, ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.

Διάρκεια σπουδών

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί δύο Ακαδημαϊκά Έτη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Διδασκόμενα μαθήματα

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο καθώς και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το Π.Μ.Σ., το οποίο είναι πλήρους φοίτησης, υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Οκτώ (8) μαθήματα συνολικά, που βοηθούν τους φοιτητές να βελτιώσουν και να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων. Τα βασικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου προσφέρουν από επτά (7) έως (8) ευρωπαϊκές μεταφερόμενες ακαδημαϊκές μονάδες (ECTS), ενώ κάθε βασικό μάθημα του 2ου και 3ου εξαμήνου προσφέρει δέκα (10).
Μαθήματα Επιλογής (Κατεύθυνσης): Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής [δύο (2) στην κατεύθυνση των Μηχανικών Υπολογιστών και δύο (2) στην κατεύθυνση των Μηχανικών Δικτύων] από ένα σύνολο δεκατριών (13) προσφερόμενων μαθημάτων [εννέα (9) στην κατεύθυνση των Μηχανικών Υπολογιστών και τέσσερα (4) στην κατεύθυνση των Μηχανικών Δικτύων] . Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10  διδακτικές μονάδες ECTS.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: εκπονείται υποχρεωτικά από όλους τους φοιτητές κατά το τέταρτο (τελικό) εξάμηνο των σπουδών τους. Η Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) μονάδες ECTS.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες − ECTS. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

Enjoy this page? Please spread the word